អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    សាសនា​ណា​ក៏​ដូច​គ្នា?

    យើង​ធ្លាប់​លឺ​គេ​និយាយ​ថា សាសនា​ទាំង​អស់​សុទ្ធតែ​មាន​គោលបំណង​ដូចៗ​គ្នា ពោល​គឺ​ដើម្បី​អប់រំ ទូន្មាន ប្រៀន​ប្រដៅ​មនុស្ស​អោយ​ខិតខំ​ប្រព្រឹត្តិ​អំពើ​ល្អ​។ ក្នុង​ន័យ​នេះ​គេ​គិតថា គ្រីស្ទ​សាសនា​ក៏​មិន​ខុស​អី​ពី​សាសនា​ទាំង​អស់​លើ​ពិភពលោក​ផង​ដែរ​។ តើ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​គួរ​ឆ្លើយតប​យ៉ាងណា​ចំពោះ​ទស្សនៈ​មួយ​នេះ? អាន​បន្ថែម