អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​មើល​ប្រធាន​បទ​ធំៗ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ៖ ពួក​ហោរា

    ការ​យល់​អំពី​សម័យ​កាល​លោក យ៉ូស្វេ និង​ពួក​ចៅហ្វាយ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​យើង​យល់​អំពី​ការ​បើក​ឆាក​នៅ​ក្នុង​សម័យ​កាល​ពួក​ហោរា។ ឧទាហរណ៍៖ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ចាប់​ផ្ដើម​អាន​កណ្ឌ​គម្ពីរ អេសាយ ហើយ​ខ​ដំបូងៗ​បាន​ប្រាប់​យើង​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​ព័ន្ធកិច្ច​របស់​ហោរា អេសាយ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​សោយ​រាជ្យ​របស់​ស្ដេច​នេះ​ស្ដេច​នោះ។ល។ អាន​បន្ថែម