អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ហេតុ​ផល​៧យ៉ាង​ដែល​​មិន​គួរ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូប​អាសអាភាស

  ១. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស​នឹង​បណ្តាល​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្លាក់​នរក
  ២. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស​មិន​បាន​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ក្នុង​រូប​កាយ​របស់​លោក​អ្នក​ឡើយ
  ៣. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស គឺ​ជា​ការ​សប្បាយ​ដ៏​ពិស​ពុល និង​មិន​ស្ថិត​ស្ថេរ
  ៤. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស​គឺ​ជា​ការ​បង្ហិន​បង្ហោច​ជីវិត​របស់​ខ្លួន
  ៥. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស​គឺ​ជា​ការ​ក្បត់​ប្រពន្ធ​កូន​ខ្លួន
  ៦. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស​គឺ​ជា​ការ​បំផ្លាញ​ខួរក្បាល និង​បញ្ញា​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន
  ៧. ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​ទៅ​មើល​រូបភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស គឺ​ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ជួញ​ដូរ​ផ្លូវ​ភេទ អាន​បន្ថែម