អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ការ​ស្វែង​រក​អត្ថន័យ​ក្នុង​ព្រះ​បន្ទូល

    មួយ​វិញ​សោត អំណាច​ដែល​ក្លាយ​ពី​ការ​មាន​តៗ​គ្នា​ក៏​មាន​ដែរ។ អ្នក​កាត់​ស្រាយ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ក៏​ទទួល​បាន​អំណាច​ពី​អ្នក​និពន្ធ​ផង​ដែរ នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​កាត់​ស្រាយ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​និពន្ធ​ដោយ​មាន​ភាព​ត្រូវ​គ្នា​ជា​មួយ​នឹង​អត្ថន័យ​របស់​អ្នក​និពន្ធ។ ដូច្នេះ ក្នុង​វិសាលភាព​ដែល​អ្នក​កាត់​ស្រាយ​បដិសេធ​ដោយ​មិន​ពឹងផ្អែក​លើ​ការ​យល់​ដឹង​របស់​គាត់​ផ្ទាល់ ហើយ​ចុះ​ចូល​ចំពោះ ឆន្ទៈ​របស់​អ្នក​និពន្ធ នោះ​គាត់​ក៏​មាន​អំណាច​ក្នុង​ការ​ប្រាប់​អ្នក​ដទៃ​ថា «អត្ថបទ​នេះ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច» ដែរ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    ​ក្នុង​ទំព័រ​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល

    «ការ​ដែល​យើង​ស្ដាប់​ឮ​នូវ​ការ​បើក​សម្ដែង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ទំព័រ​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​គឺ​ជា​ចំណុច​ដែល​ជះឥទ្ធិ​ពល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ការ​អធិស្ឋាន​របស់​យើង។» (Brad Klassen) អាន​បន្ថែម