អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លោក​អ្នក​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស​

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​លុយ​ដល់​លោក​អ្នក ពី​ព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​សប្បុរស ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស​ជា​មួយ​នឹង​លោក​អ្នក ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​អ្នក​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ដទៃ​ដែរ។» (Kevin DeYoung) អាន​បន្ថែម