អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  តើ​យើង​ត្រូវ​ថ្វាយ​តង្វាយ​១​ភាគ​១០​ឬ​ទេ?

  ១. តើ​អ្វី​ទៅ​ជា «ការ​ថ្វាយ​តង្វាយ​១​ភាគ​១០»?
  ២. តើ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​គេ​បាន​អនុវត្ត​នូវ​សេចក្ដី​បង្រៀន​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​យ៉ាង​ខុស​ឆ្គង​ដោយ​របៀប​ណា?
  ៣. តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​មាន​បន្ទូល​អំពី​ការ​ថ្វាយ​តង្វាយ​ដែរ​ឬ​ទេ?
  ៤. តើ​យើង​អាច​សន្មត​ថា ក្រុម​ជំនុំ​គួរ​ថ្វាយ​តង្វាយ​១ភាគ​១០​ដែរ​ឬ​ទេ?
  ៥. សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ តើ​យើង​គួរ​ឲ្យដោយ​របៀប​ណា​ទៅ​? អាន​បន្ថែម