អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    បូជា ឬ​ក៏​កប់​សព?

    ពេល​ដែល​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​បាន​សម្រេច​ហើយ ព្រះ​គម្ពីរ​មិន​ដែល​ថ្កោល​ទោស​ការ​បូជា​សព​ឡើយ ហើយ​បើ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រោស​អ្នក​ស្លាប់​ឲ្យ​រស់​ឡើង​វិញ​វា​នឹង​មិន​មាន​អ្វី​ខុស​គ្នា​ទេ​បើ​ថា​បុគ្គល​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​បូជា ឬ​ក៏​ទទួល​ការ​បញ្ចុះ​សព។ អាន​បន្ថែម