អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    អធិស្ឋាន​សម្រាប់អ្នក​​ស្លាប់?

    ពេល​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ស្លាប់ មាន​ផ្លូវ​តែ​ពីរ​គត់​សម្រាប់​គាត់៖ ១) ទៅ​នៅ​ជាមួយ​ព្រះ​អម្ចាស់ ២) ឬ​ក៏​នៅ​ដាច់​ចេញ​ពី​ព្រះ​វត្តមាន​ទ្រង់។ អាន​បន្ថែម