អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អារក្ស​ចូល

    ពេល​ដែល​យើង​ប្រើ​ពាក្យ «ចូល» ដើម្បី​ពណ៌នា​ពី​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ដែល​អារក្ស​ចូល យើង​តែង​តែ​ផ្ដល់​អត្ថន័យ​ថា បុគ្គល​នោះ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​វិញ្ញាណ​អាក្រក់ ហើយ​គាត់​គ្មាន​ជម្រើស​ទេ​ក្រៅ​ពី​ចុះចូល​នឹង​វា​ទាំង​ស្រុង​តែ​ម្ដង។ អាន​បន្ថែម