អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​សម្លាប់​អំពើ​បាប

    «ការ​ដែល​យើង​សម្លាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង និង​ការ​ដែល​យើង​រស់នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​សុចរិត គឺ​ជា​ការ​ព្យាបាល​ដ៏​អស់កល្បជានិច្ច និង​គួរ​ឲ្យ​ស្ញប់ស្ញែង​ដែល​យញ្ញបូជា​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​យក​ជ័យជម្នះ​សម្រាប់​យើង»។ (Kenneth Mbugua) អាន​បន្ថែម