អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    របៀបជម្នះ​​ភាព​ខ្ជិល​ច្រអូស

    ការ​ខិតខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​ការ​មិន​មែន​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ក្នុង​អំពើ​បាប​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​អំណោយ​ទាន​វិញ។ ប្រសិន​បើ​យើង​នឹង​ប្រឆាំង​ជា​មួយ​នឹង​ភាព​ខ្ជិល​ច្រអូស នោះ​យើង​ត្រូវ​តែ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ទេវវិទ្យា​ល្អ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ការ។ អាន​បន្ថែម