អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ឈប់​បញ្ជោរ​គ្នា

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ប្រាប់​យើង​ថា «អ្នក​ណា​ដែល​បញ្ចើច​ដល់​អ្នក​ជិត​ខាង នោះ​ឈ្មោះ​ថា ដាក់​លប់​សម្រាប់​ចាប់​ជើង​គេ​ទេ» (សុភាសិត ២៩:៥)។ នេះ​ឯង​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បញ្ជោរ​ជា​ការ​អាក្រក់។ ទោះ​បើ​ការ​បញ្ចើច​បញ្ចើ​មាន ឬ​ក៏​មិន​មាន​សេចក្ដី​ពិត​ក៏​ដោយ ក៏​គោលបំណង​វា​គឺ ដើម្បី​បោក​អ្នក​ដទៃ។ អាន​បន្ថែម