អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដើម្បី​អត់​ទោស​បាប​យើង

    ដូច្នេះ ការ​នេះ​ក៏​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​សេចក្ដី​យុត្តិធម៌​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែរ។ អំពើ​បាប​ទាំង​អស់​គឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាស់ ដោយ​ព្រោះ​វា​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ (សូម​មើល​ជំពូក១​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត)។ អាន​បន្ថែម