អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បំពេញ​សម្រេច

    នេះ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដ៏​ភ្ញាក់ផ្អើល​នោះ​ទេ ព្រោះ​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​ហៅ​ទ្រង់​ថា «ព្រះ​បន្ទូល​ក៏​ត្រឡប់​ជា​សាច់​ឈាម» (យ៉ូហាន ១:១៤)។ More