អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រើ​ភាព​កម្សោយ

    ដូច្នេះ យើង​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ឈប់​រអ៊ូរទាំ​អំពី​អ្វី​ដែល​យើង​មិន​មាន ដ្បិត​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ច្រើន​ណាស់​ដល់​យើង។ យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ចេះ​ចុះ​ចូល​ចំពោះ​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៃ​យើង​យ៉ាង​ជាប់​លាប់ មិន​ថា​ទ្រង់​នាំ​អ្វី​មក​ក្នុង​ជីវិត​យើង​ក៏​ដោយ។ ភាព​រឹង​ចចេស​របស់​យើង​ចេះ​មាន​ការ​ទន់ភ្លន់​ដោយ​ចុះចូល។ យើង​ក៏​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​លូតលាស់​ក្នុង​ព្រះ​គុណ និង​ចំណេះដឹង​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់​ដែរ (២ពេត្រុស ៣:១៨)។ អាន​បន្ថែម