អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដំណឹង​ល្អ​

    ដំណឹង​ល្អ​ គឺ​ជា​ដំណឹង​អំពី​អ្វី​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ធ្វើ ដើម្បី​ផ្សះផ្សា​មនុស្ស​ដែល​មាន​បាប​ឲ្យមក​ជា​នា​ជា​មួយ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​វិញ។ អាន​បន្ថែម