អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    យាន​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​ភាព​អរសប្បាយ

    ចំណុច​សំខាន់​ដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​លើក​ឡើង​នេះ​គឺ៖ លោក​អ្នក​នឹង​មិន​ដែល​មាន​អារម្មណ៍​បែប​នេះ​ឡើយ ហើយ​លោក​អ្នក​ក៏​នឹង​មិន​ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​តាម​រយៈ​ការ​ស្កប់ស្កល់​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់​ដែរ លុះត្រា​តែ​លោក​អ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថា ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ការ​អាក្រក់​គឺ​ការ​មិន​ស្កប់ស្កល់​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ អាន​បន្ថែម

  • in

    បាន​ត​ភ្ជាប់

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​តភ្ជាប់​ភាព​បរិសុទ្ធ និង​ភាព​អរសប្បាយ​ជា​មួយ​នឹង​គ្នា ដូច្នេះ​ចូរ​កុំ​ឲ្យ​យើង​បំបែក​នូវ​​អ្វី​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​តភ្ជាប់​ពី​គ្នា​ឡើយ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម