អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភាព​អាម៉ាស់

    សារ​នៃ​ពិរុទ្ធ​ភាព​គឺ «ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​អាក្រក់» ហើយ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ភាព​យុត្តិធម៌ និង​ការ​អត់​ទោស។ សារ​នៃ​ភាព​អាម៉ាស់​គឺ «ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​អាក្រក់» ហើយ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ប្ដូរ​អត្តសញ្ញាណ ហើយ​ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ការ​តភ្ជាប់​ខាង​ឯ​ទំនាក់ទំនង។ More

  • in

    កូន​ប្រុស​ស្រី

    «នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ យើង​ពិត​ជា​កូន​ប្រុស​កូន​ស្រី​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដ៏​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​មែន។» (Heather Davis Nelson) More