អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​ការ​ចំណាយ​ពេល​ស្ដាប់​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​សំឡេង​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែរ​ឬ​ទេ?

    យើង​ទទួល​បាន​សំណួរ​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ស្ដាប់​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​សំឡេង ឬ​ក៏​ការ​ស្ដាប់​អត្ថបទ​ជា​សំឡេង។ នេះ​ជា​សំណួរ​មួយ៖ «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រូ! ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បើក​បរ​ម្នាក់ ខ្ញុំ​តែង​តែ​ទទួល​បាន​ការ​ចំណាយ​ពេល «អាន» ព្រះ​គម្ពីរ ខណៈ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​បើកបរ។ ប៉ុន្តែ តើ​លោក​គ្រូ​គិត​ថា ការ​ស្ដាប់​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​សំឡេង​មាន​ឥទ្ធិពល​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ផ្ទាល់​ជា​ក្រដាស​ជា​មួយ​នឹង​ភ្នែក​យើង​ដែរ​ឬ​ទេ? ខ្ញុំ​អាច​ត្រឡប់​ក្រោយ ហើយ​ស្ដាប់​ជំពូក​ចាស់​ម្ដង​ទៀត​បាន ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ចង់។ ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ​លោក​គ្រូ​ទុក​ជា​មុន ទាក់​ទង​នឹង​យោបល់​ដែល​លោក​គ្រូ​នឹង​ផ្ដល់​ឲ្យ»។ អាន​បន្ថែម