អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូន​ៗយើង

    «យើង​សង្ឃឹម​ថា ទាំង​យើង និង​កូនៗ​យើង​នឹង​ទទួល​ស្គាល់​ថា ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប ហើយ​ថា​យើង​បាន​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ»។ (Jason DeRouchie) More

  • in

    ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ឪពុក​ម្ដាយ

    កូនៗ​ដែល​ស្ដាប់​បង្គាប់ ហើយ​គោរព​ឪពុកម្ដាយ​នឹង​ទទួល​បាន​ព្រះ​ពរ។ មាន​សេចក្តី​ពិត​ពីរ​យ៉ាង​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ស្អិត More