អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ

    «ចូរ​បង្ហាញ​ភាព​ស្មោះត្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ និង​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​អ្នក​ដទៃ​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន»។​​​​ (John Piper) More