អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  កិត្តិយស​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត​

  «កិត្តិយស​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​គឺ​មិន​មែន​ការ​គ្រប់​គ្រង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​បម្រើ​វិញ។» (John Calvin) More

 • in

  អំពើល្អៗ​របស់​យើង

  «ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ល្មម​ក្នុង​ការ​ដក​ចេញ​នូវ​កំហុស​ដែល​តោង​អំពើ​ល្អៗ​របស់​យើងយ៉ាង​ជាប់​។» (John Calvin) More

 • in

  ​ដំបង​រាជ្យ

  «ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា​ដំបង​រាជ្យ​ដែល​ស្ដេច​នៅ​ឯ​ស្ថានសួគ៌​គ្រង​រាជ្យ​លើ​ក្រុម​ជំនុំ​របស់​ទ្រង់។» (John Calvin) More

 • in

  ​ត្រូវ​តែ​ចុះ​ចូល​

  «លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចុះ​ចូល​ក្រោម​អំណាច​នៃ​ការ​រងទុក្ខ ដើម្បី​ឲ្យ​អាច​រក​ឃើញ​នូវ​អំណរ​ដ៏​ពេញ​ទី​បាន។» (John Calvin) More

 • in

  ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្រង​រាជ្យ

  «ដួង​ចិត្ត​ណា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្រង​រាជ្យ​មាន​ន័យ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បាត់​បង់​អំណាច​របស់​ទ្រង់​នៅ​ទី​នោះ​ហើយ។» (John Calvin) More

 • in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទ្រទ្រង់

  «មនុស្ស​មិន​អាច​មាន​ភាព​ក្លាហាន​បាន​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទ្រទ្រង់​ពួក​គេ​ដោយ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់។» (John Calvin) More

 • in

  ​ចេះ​បន្ទាប

  «លក្ខខណ្ឌ​មួយ​នៃ​ការ​លូត​លាស់​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ​គឺ៖ យើង​ត្រូវ​តែ​បន្ត​ស្មោះ​ត្រង់ និង​ចេះ​បន្ទាបខ្លួន។» (John Calvin) More

 • in

  ទៅ​ឯ​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «មិន​អាច​មាន​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​អាច​ទៅ​ឯ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​តាម​រយៈ​ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​របស់​ព្រះ​វិញ្ញាណ។» (John Calvin) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.