អត្ថបទថ្មីៗ

 • Trending Hot Popular

  in

  ព្រះ​មាន​ពេញ​ដោយ​សិរីល្អ

  «យោង​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ និង​ហេតុផល មាន​ភស្តុតាង​ថា ព្រះ​មាន​ពេញ​ដោយ​សិរីល្អ និង​អំណរ​ដែល​គ្មាន​ព្រំដែន យ៉ាង​អស់កល្ប​ជានិច្ច គ្មាន​ការ​ប្រែប្រួល និង​ការ​ពឹង​ផ្អាក​លើ​អ្វី​ឡើយ៖ ដែល​ព្រះ​អង្គ​មិន​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ ឬ​ក៏​អ្វី​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ពី​អ្វីៗ​ដែល​ទ្រង់​បាន​បង្កើត»។ (Jonathan Edwards) More

 • Hot Popular

  in

  បោះត្រា

  «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ! សូម​បោះត្រា​ភាព​អស់កល្ប​ជានិច្ច​លើ​កែវ​ភ្នែក​ទូលបង្គំ។»​ (Jonathan Edwards) More