អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឥទ្ធិពល​

    «មាន​តែ​ឥទ្ធិពល​នៃ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​​តែ​មួយ​គត់​ដែល​អាច​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ខ្មាំង​សត្រូវ​របស់​យើង​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​មិត្ត»។ (Martin Luther King, Jr.) More