អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះលោហិតនៃការ​តាំង​សញ្ញាថ្មី​

    ការ​តាំង​សញ្ញា​ថ្មី​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ច្រើន​ជាង​ការ​តាំង​សញ្ញា​ចាស់។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​អនុម័ត​ការ​តាំង​សញ្ញា​នោះ​ឡើង​ដោយ​យោង​លើ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​រងទុក្ខ និង​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ។ More