អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​ឆ្ងាយ

    ប៉ុន្តែ ព្រះ​របស់​យើង​ដែល​ជា​ព្រះ​កំពុង​សោយរាជ្យ ហើយ​ក៏​ជា​ព្រះ​ដ៏​បរិសុទ្ធ ព្រះ​អង្គ​បាន​ប្រទាន​អំណោយទាន​ដ៏​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដោយ​ទ្រង់​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ព្រះ​វត្តមាន​ទ្រង់ តាមរយៈ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ អាន​បន្ថែម