អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សញ្ជឹង​គិត​លើ​​ព្រះ​បន្ទូល​

    ដូច្នេះ យើងខ្ញុំ​សូម​លើក​ទឹកចិត្ត​លោកអ្នក​ឲ្យ​ទន្ទេញ​ចាំ​មាត់​នូវ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​សញ្ជឹងគិត​ទាំង​យប់​ទាំង​ថ្ងៃ​ផង។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​នឹង​បំផ្លាស់បំប្រែ​ចំណុច​ជា​ច្រើន​នៃ​ជីវិត​របស់​លោកអ្នក។ អាន​បន្ថែម