អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​នេះ​ជា​ខ​គម្ពីរ​ដែល​គេ​យល់​ច្រឡំ​ខ្លាំង​ជាង​គេ មែន​ទេ?

    គេហទំព័រ Bible Gateway បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ខគម្ពីរ ភីលីព ៤:១៣ គឺ​ជា​ខគម្ពីរ​មួយ​ដែល​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ ​ខ​គម្ពីរ​នេះ​ប្រហែល​ជា​ខ​ដែល​មាន​គេ​យល់​ច្រឡំ​ខ្លាំង​ជាង​គេ​ផង​ដែរ។ More

  • in

    អាច​ធ្វើ​បាន

    «ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​បាន​ទាំង​អស់​ដោយសារ​ព្រះអង្គ​ដែល​ចម្រើន​កម្លាំង​ដល់​ខ្ញុំ​។» (ភីលីព ៤:១៣) More