អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    លក្ខខណ្ឌ​មួយ​នៃ​ការ​អធិស្ឋាន​ដ៏​ជោគជ័យ

    យើង​គួរតែ​អធិស្ឋាន​បែប​សាមញ្ញៗ​ដោយ​ជំនឿ ហើយ​មាន​ចិត្ត​ចុះចូល​នឹង​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ យើង​ងាយ​នឹង​ជក់ចិត្ត​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​ផ្នែក​ទេវវិទ្យា​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការ​អធិស្ឋាន។ អាន​បន្ថែម