អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភាព​បរិសុទ្ធ

    កុំ​គ្រាន់​តែ​អធិប្បាយ និយាយ និង​គិត​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ តែ​ចូរ​សង្វាត​ឲ្យ​បាន​បរិសុទ្ធ​ផង។ More