អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សំណួរ​ត្រៀម​ទុក​សួរ​មុន​ពេល​រៀបការ

    តើ​មាន​អ្នក​ណា​ខ្លះ​ចង់​រៀបការ? តើ​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ដែរ​ឬ​ទេ ត្រង់​ថា លោក​អ្នក​គួរ​សួរ​សំណួរ​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​កាន់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់​តែ​ស្គាល់​គ្នា ហើយ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ត្រៀម​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​សម្រាប់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ក្រោយ​ពី​ពេល​បាន​រៀបការ​ហើយ? អាន​បន្ថែម