អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់

    «ពេលខ្ញុំអធិស្ឋាន ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរ ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំ»។ (D.L. Moody) អាន​បន្ថែម