អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ថ្លៃ​លោះ​ជំនួស​មនុស្ស

    នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​បន្ទូល​ថា ទ្រង់​យាង​មក​ដើម្បី «ប្រគល់​ជីវិត​ខ្លួន ជា​ថ្លៃ​លោះ» នោះ​ទ្រង់​មិន​ផ្ដោត​សំខាន់​ថា អ្នក​ណា​នឹង​ទទួល​ថ្លៃ​លោះ​នោះ​ទេ។ ការ​ដែល​ទ្រង់​ផ្ដោត​សំខាន់​នោះ​គឺ ការ​បង់​ព្រះ​ជន្ម​ផ្ទាល់​របស់​ទ្រង់​ទុក​ជា​ថ្លៃ​លោះ និង​ផ្ដោត​លើ​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​បម្រើ​អ្នកដទៃ​ជា​ជាង​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​មក​បម្រើ​ទ្រង់ ព្រម​ទាំង​ផ្ដោត​លើ «មនុស្ស​ជា​ច្រើន» ដែល​នឹង​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ពី​ថ្លៃ​លោះ​របស់​ទ្រង់។ អាន​បន្ថែម