អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រង្វាន់​របស់​គ្រីស្ទាន

    ការ​ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដែល​មិន​បាន​បម្រើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អស់​ពី​ចិត្ត នឹង​នាំ​ឲ្យ​ជីវិត​របស់​អ្នក​នោះ​មាន​ពេញ​ដោយ​ការ​ឈឺចាប់។ ការ​បម្រើ​ទ្រង់​ឥត​ឈប់ឈរ​គឺជា​ផ្លូវ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​យើង​ទទួល​បាន​អំណរ​ដ៏​គាប់​ប្រសើរ​ពី​ទ្រង់។ អាន​បន្ថែម