អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​អាន​ព្រះ​បន្ទូល

    បើ​យើង​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​មិន​ញែក​ពេល​វេលា​ទុក​ក្នុង​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ នោះ​យើង​ក៏​នឹង​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​មិន​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ដែរ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    តម្រូវការ​យើង

    «យើង​ត្រូវការ​ការ​អត់​ទោស និង​ការ​រាប់​ជា​សុចរិត។ ព្រះ​បន្ទូល​បាន​ត្រឡប់​ជា​សាច់ឈាម ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​នោះ។» អាន​បន្ថែម