អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មូល​ហេតុ៣យ៉ាង​ក្នុង​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ

    យើង​ទទួល​បាន​សំណួរ​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ។ សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ សំណួរ​មាន​ដូច​ត​ទៅ៖ «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រូ! ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​មេរៀន​ជា​ច្រើន​ណាស់​តាម​រយៈ​ខាង​លោក​គ្រូ។ ហើយ​សំណួរ​របស់​ខ្ញុំ​ថ្ងៃ​នេះ​គឺ​៖ នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា វា​ពិបាក​ណាស់​ចំពោះ​ខ្ញុំ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​អ្វី​ដែល​អ្នក​និពន្ធ​ចង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​យល់ ចេញ​ពី​អ្វី​ដែល​គាត់​បាន​សរសេរ។ ឥឡូវ​នេះ សម្រាប់​ពេល​វេលា​ស្ងៀម​ស្ងាត់​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​អាន​កណ្ឌ​គម្ពីរ លោកុប្បត្ដិ ប៉ុន្តែ​ជា​ញឹក​ញាប់​ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា ខ្ញុំ​មិន​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​លើ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ទើប​តែ​បាន​អាន​ប៉ុន្មាន​ទេ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ជំនាញ​មូល​ដ្ឋាន​ដំបូង ក្នុង​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ ដើម្បី​ស្វែង​រក​អត្ថន័យ​សម្រាប់​ជីវិត​ខ្ញុំ? អាន​បន្ថែម