អត្ថបទថ្មីៗ

  • ក្តៅៗ

    in

    តើព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទថ្វាយតង្វាយដែរឬទេ?

    ដូច្នេះ​យើង​ខ្ញុំ​គិត​ថា​យើង​ខ្ញុំ​អធិប្បាយ​លើ​ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​ពីរ​ទៅ​បី​ដង​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​៣៣​ឆ្នាំ​នៅ​ឯ​ព្រះ​វិហារ​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្វី​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ចង់​មាន​ន័យ​គឺ​ថា យើង​ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​ពេល​វេលា​អំពី​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់ និង​ការ​លះ​បង់ ប៉ុន្តែ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ…ជា​ទូ​ទៅ យើង​ខ្ញុំ​បាន​លើក​ឡើង​ដូច​នេះ៖ «ឱ​បង​ប្អូន​អើយ! ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​ចង់​ថ្វាយ​តិច​ជាង? បុគ្គល​ដែល​លើក​ឡើង​ថា៖ “តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ថ្វាយ​មែន​ឬ?” គឺ​គាត់​កំពុង​តែ​ឈរ​លើ​ជំហរ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​រួច​ស្រេច​បាត់​ទៅ​ហើយ។ រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​គឺ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​ក្នុង​ការ​តាំង​សេចក្ដី​សញ្ញា​ថ្មី។ យើង​មាន​សេចក្ដី​សន្យា​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង សេចក្ដី​តាំង​សញ្ញា​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង—កណ្ឌ​គម្ពីរ​ហេព្រើរ​បាន​លើក​ឡើង—ចុះ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​មិន​មាន​ការ​លះបង់ និង​ការ​ថ្វាយ​ល្អ​ប្រសើរ​ខ្លាំង​ជាង​ដែរ​ទៅ? អាន​បន្ថែម