អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ចំពោះ​យើង

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​រំជួល​ចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ឱប​ក្រសោប​ភាព​ល្អ​ស្រស់​ស្អាត និង​រង្វាន់​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទុក​ជា​សម្បត្តិ​របស់​ខ្ញុំ​ផង​ដែរ។ នៅ​ពេល​នោះ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជ្រាប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ចិត្ដ​របស់​ខ្ញុំ នោះ​ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ដឹង​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​ពិត​ជា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​មែន។ ដូច្នេះ​ហើយ ខ្ញុំ​ក៏​និយាយ​ដូច​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ជំនាន់​ដំបូង​ថា «ទ្រង់​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ហើយ​ទ្រង់​បាន​ប្រគល់​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ជំនួស​ខ្ញុំ​ផង»។ អាន​បន្ថែម