អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភាព​កម្សោយ

    «ភាព​កម្សោយ​រំឭក​យើង​ថា ជីវិត​របស់​យើង ​គឺ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ចំហាយ​ទឹក គ្រប់​ទាំង​មនុស្ស​ប្រៀប​ដូច​ជា​ស្មៅ»។ (Travis Myers) អាន​បន្ថែម