អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ជម្លោះ​គឺ​ជា​ឱកាស

    ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​ជម្លោះ​អាច ឬ​ក៏​មិន​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​យើង​មាន ឬ​ក៏​មិន​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្និទ្ធស្នាល​បាន គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការ​ដែល​យើង​អនុវត្ត ឬ​មិន​អនុវត្ត​ដំណឹង​ល្អ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    មនុស្សសម័យទំនើប និងពិភពស្រមើស្រមៃរបស់ពួកគេ

    អំណរ​របស់​យើង​មិន​ពឹង​អាង​លើ​បទពិសោធន៍​ទេ តែ​ពឹង​លើ​ការ​ប្រកប​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែល​យើង​មើល​មិន​ឃើញ​តាម​រយៈ​ជំនឿ​វិញ។ អាន​បន្ថែម