អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​ព្រះ​សណ្ដាប់ ហើយ​យល់

    ចំណុច​មួយ​ដែល​យើង​គួរ​ធ្វើ​ពេល​ដែល​យើង​ជួប​នឹង​បញ្ហា​នោះ​គឺ ព្យាយាម​អធិស្ឋាន​តាម​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​បាន ហើយ​ទោះ​បើ​យើង​មិន​អាច​អធិស្ឋាន​បាន​យ៉ាង​ល្អ ក៏​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​យល់ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​នឹង​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​នោះ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ជាង​យើង​អាច​អធិស្ឋាន​ទៅ​ទៀត។ More

  • in

    អ្វី​ដែល​យើង​គួរ​ធ្វើ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ថា ព្រះជាម្ចាស់​កំពុង​ទាស់​ជាមួយ​យើង

    ទង្វើ​នេះ​ស​បញ្ជាក់​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​អាច​ទទួល​យក​នូវ​រាល់​អ្វីៗ​ដែល​យើង​ចែក​ចាយ​ទៅ​កាន់​ទ្រង់ ហើយ​ក៏​បង្ហាញ​ថា ព្រះ​អង្គ​ពិត​ជា​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​នឹង​សណ្ដាប់​នូវ​រាល់​អ្វីៗ​ដែល​មាន​ក្នុង​ចិត្ត​យើង​ផង​ដែរ។ More