អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​អារក្ស​សាតាំង​មក​ពី​ណា?

    សរុប​សេចក្ដី​មក អារក្ស​សាតាំង​គឺ​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​ពួក​ទេវតា​ដែល​បាន​បះបោរ​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ទ្រង់​បណ្ដេញ​វា​ចេញ​ពី​ព្រះ​វត្តមាន​របស់​ទ្រង់ (វិវរណៈ ១២:៧-១២)។ More