អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ព្រះ​អង្គ​បាន​ប្រទាន​ដួងចិត្ត​ថ្មី

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សម្រេច​នូវ​អ្វី​ដែល​ក្រឹត្យ​វិន័យ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន៖ ព្រះ​អង្គ​បាន​ប្រទាន​ដួងចិត្ត​ថ្មី និង​វិញ្ញាណ​ថ្មី​ដល់​យើង។» (Tim Chester) More

 • in

  ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ

  «ចំណុច​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ​គឺ៖ យើង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​បាន​ឡើយ បើ​យើង​មិន​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ»។​ (Tim Chester) More

 • in

  គិត​ពី​មនុស្ស​

  «ចូរ​គិត​ពី​អ្នក​ដទៃ​មុន​នឹង​គិត​ពី​ខ្លួន​ឯង។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើ​បែប​នេះ នោះ​ចូរ​បន្ត​អធិស្ឋាន​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បញ្ឆេះ​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែរ»។​ (Tim Chester) More

 • in

  អត្ថន័យ​នៃ​ការ​ពេញ​ដោយ​ព្រះ​វិញ្ញាណ

  ចូរ​និយាយ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដទៃ។ ចូរ​រំឭក​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ពី​ដំណឹង​ល្អ ដោយ​ច្រៀង​ទំនុក​​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​យើង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រស់​រវើក​ជាង​មុន។ More

 • in

  ការ​ទទួល​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

  យើង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​បាន​ឡើយ បើ​យើង​មិន​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។ More