អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ភាព​កម្សោយ

  «ភាព​កម្សោយ​រំឭក​យើង​ថា ជីវិត​របស់​យើង ​គឺ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ចំហាយ​ទឹក គ្រប់​ទាំង​មនុស្ស​ប្រៀប​ដូច​ជា​ស្មៅ»។ (Travis Myers) អាន​បន្ថែម

 • in

  ដើម្បី​អ្វី?

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់​ភាព​កម្សោយ និង​ដែន​កំណត់​របស់​យើង ដើម្បី​រំឭក​យើង​អំពី​សេចក្ដី​ពិត​ដ៏​សំខាន់ៗ ហើយ​ក៏​ដើម្បី​បន្សុទ្ធ​ទំនុក​ចិត្ត​របស់​យើង​លើ​ទ្រង់​ជា​ថ្មី​ដែរ។» (Travis Myers) អាន​បន្ថែម

 • in

  បាន​បង្កើត​

  ​«គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​មក រួម​ទាំង​មនុស្ស​លោក គឺ​សុទ្ធតែ​ស្ថិត​ក្រោម​ភាព​ពុករលួយ ការ​ឈឺចាប់ និង​ភាព​កម្សោយ ដោយ​ព្រោះ​តែ​អំពើ​បាប​ដែល​ឪពុកម្ដាយ​ដំបូង​យើង​បាន​ធ្វើ»។​​ (Travis Myers) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ប្រើ​ភាព​កម្សោយ

  ដូច្នេះ យើង​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ឈប់​រអ៊ូរទាំ​អំពី​អ្វី​ដែល​យើង​មិន​មាន ដ្បិត​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ច្រើន​ណាស់​ដល់​យើង។ យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ចេះ​ចុះ​ចូល​ចំពោះ​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៃ​យើង​យ៉ាង​ជាប់​លាប់ មិន​ថា​ទ្រង់​នាំ​អ្វី​មក​ក្នុង​ជីវិត​យើង​ក៏​ដោយ។ ភាព​រឹង​ចចេស​របស់​យើង​ចេះ​មាន​ការ​ទន់ភ្លន់​ដោយ​ចុះចូល។ យើង​ក៏​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​លូតលាស់​ក្នុង​ព្រះ​គុណ និង​ចំណេះដឹង​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់​ដែរ (២ពេត្រុស ៣:១៨)។ អាន​បន្ថែម