អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ក្នុង​ព្រះយេស៊ូវ

    «ក្នុង​ព្រះ​យេស៊ូវ រាល់​គ្រប់​ទុក្ខព្រួយ​នឹង​លែង​ក្លាយ​ជា​ទុក្ខព្រួយ​ទៀត​ហើយ ហើយ​សេចក្ដី​ស្លាប់​នឹង​លេប​នូវ​រាល់​គ្រប់​ការ​រងទុក្ខ និង​ការ​ឈឺចាប់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្នកាល​នេះ​នៅ​លើ​លោកីយ៍។» ((Trevin Wax)) More

  • in

    ​ធ្វើ​បេសកកម្ម​របស់​ទ្រង់

    «ពេល​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ត្រាស់ហៅ​លោកអ្នក​ឲ្យ​ទទួល​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ ពេល​នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​បាន​ត្រាស់ហៅ​លោកអ្នក​ឲ្យ​ធ្វើ​បេសកកម្ម​របស់​ទ្រង់​ផង​ដែរ។» (Trevin Wax) More