អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អត្ថន័យ​នៃ​ការ​ពេញ​ដោយ​ព្រះ​វិញ្ញាណ

    ចូរ​និយាយ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដទៃ។ ចូរ​រំឭក​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ពី​ដំណឹង​ល្អ ដោយ​ច្រៀង​ទំនុក​​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​យើង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រស់​រវើក​ជាង​មុន។ More

  • in

    ការ​ទទួល​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

    យើង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​បាន​ឡើយ បើ​យើង​មិន​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។ More