អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​ពេល

    «នេះ​ជា​យុគសម័យ​នៃ​ការ​អាន​សៀវភៅ យុគសម័យ​នៃ​ការ​អធិប្បាយ យុគសម័យ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ការ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​យុគសម័យ​នៃ​ការ​អធិស្ឋាន​សោះ។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម