អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដៅ​ចំណាំ

    «ទ្រង់​ក៏​បាន​ដៅ​ចំណាំ​យើង​រាល់​គ្នា ហើយ​បាន​ប្រទាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​មក​បញ្ចាំ​ចិត្ត​យើង​រាល់​គ្នា​ផង។» (២កូរិនថូស ១:២២) More