អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

    ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «ចូរ​ចេញ​ទៅក្នុង​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​ ហើយ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ប្រាប់​មនុស្ស​លោក​ទាំង​អស់​។» (ម៉ាកុស ១៦:១៥ គកស) More