អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​សញ្ញា​សម្គាល់​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ

    «ដូច​គ្នា​នឹង​ជំនឿ ការប្រែ​ចិត្ត​គឺ​ជា​សញ្ញា​សម្គាល់​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ហើយ​អំពើ​បាប​ដ៏​តូច​តាច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រសែ​ភ្នែក​របស់​លោកីយ៍ គឺ​ជា​អំពើ​បាប​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រសែ​ភ្នែក​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដ៏​ពិត»។ (C.H. Spurgeon) More